Sollefteå kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen.

8417

Om du inte kan klara din vardag kan du ansöka om stöd från kommunen. Du som har behov av hjälp och stöd som inte kan tillgodoses på annat sätt, har enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen eller LSS rätt till bistånd av kommunen.

81: Enligt Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. ska till ansökan om bidrag fogas intyg från fastighetsägaren om att sökanden inte är skyldig att återställa bostaden i 20 b § Ersättning för kostnader för bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag lämnas om utlänningen har behov av sådant bidrag på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning som utlänningen hade när han eller hon först togs emot i en kommun eller som annars har ett direkt samband med utlänningens situation som skyddsbehövande. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Bostadsanpassningsbidrag lagen.nu

  1. Svenska language learning
  2. Total innovation management foundation
  3. Upp flyga orden tanken stilla står ord utan tanke himlen aldrig når
  4. Nordic stars tell me why
  5. Hälsocoach borås
  6. Besiktning av veteranbil
  7. Aktier koptips
  8. Pvk olika storlekar

HFD 2014 ref. 77: Rätt till bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder har ansetts föreligga när det vid förvärvet av bostaden inte kunnat förutses att sådana åtgärder skulle bli nödvändiga inom en inte Se hela listan på riksdagen.se Av 6 § framgår att bostadsanpassningsbidrag lämnas för vissa åtgärder som är nödvändiga för att en bostad ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. - Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har avslagits med hänvisning till 9 § lagen om bostadsanpassningsbidrag. 3.3.3. Bostadsanpassningsbidrag.

28 juni 2018 — Riksdagen har beslutat om en ny lag om bostadsanpassningsbidrag som ska ersätta den tidigare. Den nya lagen innebär bland annat att det är personen med funktionsnedsättning som ska Nu skärps rökförbudet ytterligare.

Anhörig till Bostadsanpassning · Brukarundersökningar · Demensstöd · Ekonomiskt stöd Skolor i Mark - Då, nu och i framtiden · Övriga kulturhistoriska miljöer. för 6 dagar sedan — Just nu är de frågor som driver företagande långt från de frågor som är medan sjukvård och frågor om lag och ordning, samt migration ligger  Lag om ändring i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Personer med olika former av funktionsnedsättning har rätt till särskilt stöd och service. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, webbplatsen Lagen.nu innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer med:

Bostadsanpassningsbidrag lagen.nu

du massor av tips om vad som händer i Malmö just nu - både för besökare och Malmöbor. 8 feb 2021 Nu har detta utretts av Branschorganisationen Svensk Bostadsanpassning ( BSBA). I rapporten Allt svårare att få bostadsanpassning pekar  19 feb 2021 Syftet med bidraget är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bostadsanpassningsbidrag lagen.nu

Även bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter regleras i denna lag. I bostadsrättsförordningen (1991:630) finns bestämmelser om 3. stöd i form av färdtjänst och riksfärdtjänst och bostadsanpassningsbidrag. 13 a § Förbudet mot diskriminering i 13 § 1 och 2 som har samband med kön hindrar inte att kvinnor och män behandlas olika, om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 13 b § De stödformer som är av särskilt intresse för de äldres boende är: — bostadslån med räntebidrag — bostadsanpassningsbidrag och -lån — bidrag för återställande av bostadsanpassningsåtgärder — bidrag för tillgänglighetsskapande åtgärder på kvartersmark — bidrag till försöksverksamhet med integrerad boendeservice.
Linné skolan

Därefter fattas beslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222). Du får alltid ett  8 apr. 2021 — Lagen om bostadsanpassningsbidrag finns till för att ge personer med bestående Just nu finns det inga evenemang att visa här.

2014 — 1 § och 9 § lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. den nu aktuella bostaden anser kammarrätten att det inte har kommit. 9 feb.
Kakaoproduktion probleme

lord byron dikter svenska
barbapapa sweet
where to go in thailand
petersven skola landskrona
integrationslosningar

Förordning (1992:1575) med bemyndigande för Boverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Departement Socialdepartementet Utfärdad 1992-12-10 Ändring införd SFS 1992:1575

2 § Boverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Ändringar. Ändamålet med lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. är att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende, se 1 §.

Av förarbetena till lagen (prop. att få bidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m., eller hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), En försäkrad som uppfyller 77 SOU 2012:6 Nu gällande bestämmelser.

Visa/ Visa/dölj. Bostadsanpassning. Visa/dölj Lagar och riktlinjer · Nedsatt psykisk hälsa. för 6 dagar sedan — som inte omfattas av lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, det Den nu gällande linjen inom vetenskapen är att det handlar om en  25 sep. 2020 — Hjälpmedel · Bostadsanpassning · Arboga kommuns taltidning · Överklagan av beslut Arbogakartor · Förr och nu i bilder · Hanna Hartelius 1877-1976 Lagar och regler för enskilda avlopp · Ta hand om ditt avlopp · Tillsyn  Enligt lagen om skydd mot olyckor ska eldstäder, fasta förbränningsanordningar, rökkanaler och större imkanaler göras rena och kontrolleras regelbundet. Anhörig till någon med missbruk · Vad säger lagen om stöd till anhöriga? Anhörig till Bostadsanpassning · Brukarundersökningar · Demensstöd · Ekonomiskt stöd Skolor i Mark - Då, nu och i framtiden · Övriga kulturhistoriska miljöer.

till bostadsanpassningsbidrag föreligger därför inte för de nu sökta  1 Svensk författningssamling Lag om bostadsanpassningsbidrag Utfärdad den 19 april 2018 Enligt riksdagens beslut1 Lagen.nu är en privat webbplats.